//////

PRZEKONANIE

Wyraża się on w przekonaniu (lub braku przekonania) nabywcy o jakości produktu niezależnie od’posiadanej o nim wiedzy technicznej. To przekonanie powstaje w wyniku długo­trwałego oddziaływania na inwestora przy użyciu różnego ro- ‘ dzaju środków reklamowych, a celem oddziaływania,-jak to ustaliliśmy już w poprzednim rozdziale, jest wytworzenie od­powiedniego wyobrażenia o danym produkcie i produkującej go firmie, wyrobienie w świadomości odbiorców odpowied­niej —’dobrej marki tego produktu. Inwestor może dobrze orientować się w jakości maszyn wy­twarzanych w jego kraju, natomiast — jeżeli chodzi o produkty zagraniczne — posiada on-informacje jedynie o tych spośród nich, które są powszechnie znane na świecie. Przy czym często nie wie nawet, w jakim kraju maszyna danej marki jest wy­twarzana.

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego

ZAGRANICZNY NABYWCA

Tym­czasem maszyna wyprodukowana przy użyciu danej ilości ma­teriałów i danej wartości robocizny może być znacznie gorsza od podobnych maszyn produkowanych zarówno w danym kraju, jak i w innych krajach. Zagraniczny nabywca takiego towaru będzie, przed dokonaniem jego zakupu, przyrównywał przede wszystkim jego tzw. parametry techniczne do parametrów wy­maganych przez siebie. Weźmie przy tym pod uwagę podobne dane odnoszące się do produktów konkurencyjnych. Jeżeli dane te będą miały wskaźniki gorsze niż wskaźniki produktów kon­kurencyjnych, nie zapłaci on (niezależnie od czynników, o któ­rych niżej) ceny równej tej, jaką byłby skłonny zapłacić kon­kurentom danego eksportera.

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego

DOKŁADNOŚĆ WYCENY

Dokładność wyceny nie jest jednakowo istotna dla każdego rodzaju eksportowanego produktu. Jeżeli wymienione surowce (tzw. dewizowe) wchodzą w skład skomplikowanych maszyn? wartość ich w stosunku do wartości przedmiotu jest stosunkowo niewielka, jeżeli natomiast eksportuje się produkt, którego cena jest określana głównie przez wartość surowca, znaczenie do­kładności wyceny jest zupełnie inne.Druga’ część kalkulacji’ dewizowej —. koszty — jest pod względem technicznym znacznie łatwiejsza do ustalenia, ponie­waż zawiera elementy, których nie można wycenić bezpośred­nio w dewizach. Jedynym sposobem ich obliczenia w. walucie obcej jest zastosowanie określonego kursu przeliczeniowego.

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego

CENY W KONTRAKTACH

Ceny w kon­traktach typowych są często ustalane na podstawie specjalnych formuł. Tak na przykład w odniesieniu do towarów pochodze­nia mineralnego określa się je zazwyczaj na poęłstawie zawarto­ści podstawowego składnika, w związku z czym’ za czynnik pomocniczy przy ich ustalaniu służą niejednokrotnie notowania giełdowe. A oto formuła na obliczenie ceny rudy ołowiu. Do najbardziej znanych zrzeszeń kupieckich należą m. in.: London Com Trade Association, Jute Association, Coco a Asso­ciation of London oraz Rubber Trade Association. Rola tych zrzeszeń w dziedzinie monopolizacji handlu towarami masowy­mi ulega stopniowo zmniejszeniu.  

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego

ORGANIZACJE KUPIECKIE

Organizacje kupieckie tworzone w for­mie zrzeszeń wykształcały specyficzne i korzystne dla nich sy­stemy obrotów wieloma towarami masowymi, monopolizowały handel z poszczególnymi rynkami pierwotnymi i w swoim za­kresie ujednolicały jego technikę poprzez opracowywanie tzw. kontraktów typowych. Kontrakty typowe ustalają z góry wszelkie warunki dostawy .w taki sposób, że stawiają w ko­rzystnej sytuacji odbiorcę towaru. „Kupcy mający siedzibę  w krajach o najwyższym stopniu rozwoju dysponują zwykle w świecie kapitalistycznym największymi kapitałami i najbar­dziej zwartą organizacją.

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego

WARUNKI EKSPORTERA

Jeżeli przyjmiemy, że A, B, C są firmami produkującymi dany towar, zaś D, E, F, R i Z są jego odbiorcami, to A może np. za punkt końcowy przyjąć miejsce siedziby odbiorcy C, B — miejsce siedziby odbiorcy K, C — miejsce siedziby odbiorcy E. Odbiorcom jest obojętne, od którego z dostawców nabędą to­war. Zazwyczaj dochodzi do tego, że ceny wszystkich partnerów są identyczne lub niemal identyczne. Eksporter w takich warunkach . ma teoretycznie jeszcze, lepszą sytuację konkurencyjną. Składają się na to dwie .przy­czyny: ustalenie przez niego ceny na poziomie nawet nieco wyż­szym od poziomu cen wyjściowych konkurentów powoduje, że eksporter jest konkurencyjny w każdym punkcie rynku, pod­czas gdy poprzednio mógł on konkurować z firmami krajowymi tym skuteczniej, im dalej od miejsca produkcji w kraju impor­tującym sprzedawał swój towar; sprzedając na danym rynku , nie wchodzi on w sferę wpływów konkretnego dostawcy kra- .jowego.

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego

PRZESĄDZAJĄCE O REZULTATACH

Dodatkowym czynnikiem przesądzającym w dużej mierze i    o rezultatach cenowych aukcji jest umiejętność prowadzenia samej sprzedaży przez aukcjonatora (jego przedstawiciela). Czynnik ten ma mniejsze znaczenie, gdy popyt reprezentowany – przez potencjalnych nabywców jest’mniejszy i nie przekracza aktualnej podaży., W przypadku przeciwnym aukcjonator może    w poważnej mierze przyczynić się do sukcesu handlowego sprze­dawcy. Samej sprzedaży dokonuje się w formie licytacji. Aukcjonator (jego przedstawiciel) wywołuje cenę kolejnej partii (jednostki negocjacyjnej). Biorący udział w licytacji podają swoje  propozycje. Jeżeli po trzykrotnym powtórzeniu przez aukcjonatara, ostatnio podana cena nie zostanie podwyższona przez inńego uczestnika, towar zostaje sprzedany temu, kto podał naj­wyższą cenę.

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego

WPŁYW NA CENE

Mówiąc o czynnikach wpływających na wysokość ceny to­waru giełdowego, abstrahowaliśmy dotychczas od popytu nań. Podstawowym czynnikiem jest tu oczywiście skala zastosowania danego surowca giełdowego i wielkość zapotrzebowania w po­szczególnych dziedzinach produkcji. Decyduje to o podstawo- ,wym niejako popycie na taki surowiec, a przy określonej po­daży, kosztach produkcji, przewozu i składowania, o średnim poziomie cen na poszczególne surowce giełdowe w długim okresie. Od tego średniego poziomu cen następują jednak ciągłe odchylenia. W. zwykłych warunkach proces, rozwoju gospodarczego nie przebiega bowiem bez wahań, przy czym nierównomierny jest przede wszystkim wzrost produkcji towarów wytwarzanych przy użyciu surowców giełdowych.

Marzec 21, 2015 · admin · No Comments
Posted in: Elementy marketingu eksportowego